Xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (Thẩm định nội dung – SE)