Thông báo về việc triển khai Thông tư số 43/2024/TT-BTC

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 1884/TB-SHTT ngày 28/6/2024 về việc triển khai áp dụng Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính.

Ngày 28/6/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số điểm cần lưu ý của Thông tư số 43/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 như sau:

1. Đối với các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024 và các thủ tục trong quá trình xử lý các đơn sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ nhận trước đó có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024, các loại lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Thông tư số 263/2016/TT-BTC”) sẽ được giảm 50%.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn, hồ sơ liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp theo hình thức trực tuyến thì áp dụng mức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư số 43/2024/TT-BTC, không áp dụng mức thu phí, lệ phí qui định tại Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến (sau đây gọi là Thông tư số 63/2023/TT-BTC).

3. Đối với các trường hợp có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành trước ngày 01/7/2023 thì việc nộp lệ phí thực hiện theo mức ấn định tại các thông báo đã ban hành.

4. Kể từ ngày 01/01/2025 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí thực hiện theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC, Thông tư số 63/2023/TT-BTC và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Toàn văn Thông báo số 1884/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

Nguồn bài viết: IP VIỆT NAM

Link bài viết: https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/thong-bao-ve-viec-ban-hanh-thong-tu-so-43-2024-tt-btc

Mọi thông tin cần hỗ trợ dịch vụ vui lòng liên hệ:

Website: https://www.tuvanlequynh.com

Facebook: https://www.facebook.com/tuvanluatsohuutrituelequynh/

Điện thoại/Zalo: 0937295220

Email: lequynh0510@gmail.com – tuvanlequynh@gmail.com

Related Posts

Leave a Reply